دریافت تندیس همایش ملی صنعت فرش ماشینی
دانشگاه آزاد کاشان
توسط کارپت سنتر